Regulamin sklepu - Sklep-goralskie.com.pl, stroje ludowe, stroje regionalne, góralskie stroje

Przejdź do treści

Warunki realizacji zamówienia.
1. Właścicielem sklepu internetowego Goralskie.com.pl, działającego pod adresem www.sklep.goralskie.com.pl jest firma Pracownia Strojów Ludowych i Haftu  STANISŁAWA ŁUKASZCZYK. z siedzibą w Poroninie ul. Tatrzańska 132a 34-520 Poronin.

2. Zamówienia w serwisie www.sklep.goralskie.com.pl dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz bez zakładania konta klienta.  Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.sklep.goralskie.com.pl
3.a Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
- komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu.
- przeglądarki internetowe: Internet Explorer co najmniej w wersji 6.0, Firefox co najmniej w wersji 2.0
lub Opera co najmniej w wersji 7.0.
- posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
3.b W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Sklepu:
a. pod adresem e-mail: lukaszczyk.stasia@interia.pl
b. pod numerem telefonu: 18 20 745 93 i tel. kom. 604 524 280
c. bądź listownie na adres:
Pracownia Strojów Ludowych i Haftu  STANISŁAWA ŁUKASZCZYK.
Poronin ul. Tatrzańska 132a
34-520 Poronin.

4. Kupującym w sklepie internetowym www.sklep.goralskie.com.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

5. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.sklep.goralskie.com.pl  są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu  internetowego www.goralskie.com.pl są cenami brutto i zawierają podatek 23% VAT, podawanymi w polskich złotych (PLN). Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
6a. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru-nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.
6b. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia firmę Pracownia Strojów Ludowych i Haftu STANISŁAWA ŁUKASZCZYK również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

7. W przypadku braku dostępności towaru w magazynie klient zostanie niezwłocznie, lecz w okresie nie dłuższym niż dwa dni robocze, poinformowany o niemożności realizacji zamówienia. Klient będzie miał również możliwość zmiany  zamówienia na towar dostępny.  W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zapłata za towar nastąpi przelewem zwrot należności na rzecz kupującego odbędzie się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.goralskie.com.pl, zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz z adresem do wysyłki.

9. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca generuje wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia koszt przesyłki oraz niezbędne instrukcje oraz dane Sprzedającego, w szczególności numer rachunku bankowego Sprzedającego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony towar.

10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje w formie e-mailowej lub telefonicznej potwierdzenie opatrzone niepowtarzalnym numerem zamówienia.
10.a Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości
e-mail, o której mowa w pkt. 9 powyżej.

11. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie wysyłamy maila z przypomnieniem
o nieuregulowanej płatności. W przypadku dalszego braku kontaktu zamówienie będzie anulowane.
Nie dotyczy to osób, które po złożeniu zamówienia poinformują o późniejszym terminie płatności.

12. Wypełnienie formularza zamówienia, powoduje zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz
nadawcy i godziny wysłania formularza.

13.Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

14.  Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści złożonego zamówienia. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych obaw bądź wątpliwości, co do jego treści oraz gdy nie są przestrzegane postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia. W takim przypadku, o ile zapłata już nastąpiła, kupującemu zostaną zwrócone wpłacone środki tytułem zapłaty ceny. W przypadku złożenia wyjaśnień okres dostawy zostanie wydłużony o okres złożenia wyjaśnień.
15.a Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane po przez witrynę www.sklep.goralskie.com.pl zostanie przesłane na podany w formularzu adres e-mail.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwołania wszelkiego rodzaju akcji wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą  wejścia w życie zmiany ceny, warunków wyprzedaży.

17. W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.

18. Składając zamówienie, należy wybrać formę płatności za zakupiony przedmiot oraz opcję transportu.

19. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską przez firmę UPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zależności od miejsca wysłania towaru.
19a .Czas wysyłki zamówienia uzależnione jest od następujących czynników:
a. Przy płatności przed wysyłką (przelew, płatność elektroniczna), czas wysyłki jest naliczany od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
b. Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym
od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

20. Wysyłamy również towar za granicę. Koszt wysyłki jest uzależniony od kraju dostawy, wagi towaru oraz od wybranego dostawcy towaru.  

21. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich:
a) w terminach przez nie określonych,
b) koszty dostawy ( koszt transportu, waga, koszt za przesyłki za pobraniem) dostępne są na stronach internetowych firm:
21. a W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywane jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący.
W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do sklepu Pracownia Strojów Ludowych i Haftu STANISŁAWA ŁUKASZCZYK.
21.b Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

22.  Koszt dostarczenia towaru obciąża, co do zasady Kupującego.

23. Nie wysyłamy zamówionego towaru przy formie płatności za POBRANIEM.
Formy płatności
1. Sklep internetowy www.sklep.goralskie.com.pl akceptuje następujące formy płatności:
1. Zapłata przed wysyłką – „przelew”. Wpłata na konto Pracownia Strojów Ludowych i Haftu  STANISŁAWA ŁUKASZCZYK przed wysyłką W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta sklepu Pracownia Strojów Ludowych i Haftu  STANISŁAWA ŁUKASZCZYK oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Odbiór osobisty zakupionych przedmiotów - płatność pobieramy gotówką.
3. Przyjmujemy formę zapłaty –przekazy WESTERN UNION.
1a. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.
1c. Sposób dokonania płatności zostaje określony w  formularzu zamówienia.
Gwarancje i reklamacje.
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym  Załącznik nr 1 do Regulaminu.
1a. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
1b. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczająca poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
1c. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
1d. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
1e. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
1f. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
1g. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklep.goralskie.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.sklep.goralskie.com.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następny dzień roboczy.
STANISŁAWA ŁUKASZCZYK zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia działalności sklepu, jako przerwy technicznej, niezbędnej do wprowadzenia modyfikacji.

4. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście, są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

5. Adres wpisany w formularzu zamówienia, traktowany jest, jako adres wysyłki. Wszelkie zmiany adresu należy zgłaszać telefonicznie lub w formie e-mailowej.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowna realizacja zamówienia po otrzymaniu przez nas zwrotu przesyłki, jest możliwa po dokonaniu powtórnej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

7.Sklep Internetowy  www.sklep.goralskie.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci komputerowych, itp.) jednak po zidentyfikowaniu błędu dołoży wszelkich starań, aby go naprawić.

8.W trosce o najwyższy standard oferowanych przez nas usług informujemy, że wszelkie ustalenia powinny być dokonywane za pomocą poczty elektronicznej.  Indywidualne ustalenia dotyczące rozmiaru, koloru i fasonu musi być potwierdzone przez kupującego na piśmie drogą mailową lukaszczyk.stasia@interia.pl

9. Odbiór osobisty i kontakt: Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru w siedzibie firmy w Poroninie przy
ul. Tatrzańska 132 po uprzednim uzgodnieniu terminu. W celu umówienia się na odbiór prosimy o kontakt pod numerami
tel.:  18 20 745 93 i tel. kom. 604 524 280
9.a Przy odbiorze osobistym zakupionych przedmiotów, płatność pobieramy gotówką.

10. Przed zakupem, każdy klient może obejrzeć wszystkie oferowane przedmioty w siedzibie naszej firmy w Poroninie.

11. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest  firma Pracownia Strojów Ludowych i Haftu STANISŁAWA ŁUKASZCZYK z siedzibą w Poroninie.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być
przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do firmy Pracownia Strojów Ludowych i Haftu STANISŁAWA ŁUKASZCZYK z siedzibą w Poroninie na adres: lukaszczyk.stasia@interia.pl
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez firme Pracownia Strojów Ludowych i Haftu STANISŁAWA ŁUKASZCZYK z siedzibą w Poroninie drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym firmy Pracownia Strojów Ludowych i Haftu STANISŁAWA ŁUKASZCZYK z siedzibą w Poroninie oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
                                                                                              Warunki reklamacji.

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest  12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór można pobrać w Internecie.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres kupującego.
6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w produkcie niezużytym
8. Reklamacji nie podlegają:
- wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji
- naturalne zużywanie się wyrobu.
9. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
- w pierwszej kolejności - nieodpłatnej wymianie na inny rozmiar lub przeróbce.
- jeśli naprawa jest niemożliwa lub przekracza wartość zamówionego towaru zostaną zwrócone pieniądze za dany towar.
10. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba, że klient zażyczy sobie, aby wysyłka była na jego koszt.
Życzymy udanych transakcji i zadowolenia z zakupionych przedmiotów.

Wróć do spisu treści